Regulamin konkursu „Wygraj płytę z muzyką z filmu Kochaj albo rzuć”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław.
2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i odbywa się na fanpage’u Centrum Technologii Audiowizualnych.
3. Konkurs odbywa się w dniach 18-19.04.2022 r. do godz.23.59.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia zawierającego odpowiedź na pytanie: kto był pierwowzorem Kazimierza Pawlaka? oraz imię i nazwisko autora odpowiedzi.
6. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres pr@filmstudioceta.pl do 19.04.2022 r. do godz.23.59.
7. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie.
8. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 18 roku życia.
9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
10. Płytę z muzyką z filmu  „Kochaj albo rzuć” otrzyma autor prawidłowej odpowiedzi, wybrany drogą losową.
11. Organizator konkursu poinformuje zwycięzcę drogą mailową nie później niż 20.04.2022 r.
12. Informacje o czasie, miejscu i sposobie odebrania płyty z siedziby CeTA przesłane zostaną mailowo.
13. Nie ma możliwości wymiany płyty na równowartość pieniężną.
14. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
15. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili w formie poprawki, która umieszczona zostanie na stronie CeTA na Facebook’u.
17. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.
18. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „WYGRAJ PŁYTĘ Z MUZYKĄ Z FILMU KOCHAJ ALBO RZUĆ” jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iod@filmstudioceta.pl lub bezpośrednio w siedzibie CeTA.
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej:
4. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA jakim jest przeprowadzenie konkursu, w tym wyłonienie zwycięzców, przekazanie nagrody.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne wzięcia udziału w konkursie.
6. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a następnie po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń.
9. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skip to content