Deklaracja dostępności

Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.filmstudioceta.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014.04.10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.01.20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy i inne materiały video nie posiadają napisów (lub innych wymaganych elementów)
  • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne
  • powody wyłączenia: dokumenty, filmy i inne materiały video zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wszystkie wymienione wyłączenia będą sukcesywnie usuwane.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  2. Wersja kontrastową
  3. Wersja w skali szarości
  4. Wersja negatywowa
  5. Wersja z jasnym tłem
  6. Możliwość zastosowania czytelnej czcionki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.08.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Musialska, alicja.musialska@filmstudioceta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Instytucja powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, CeTA niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, CeTA może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy instytucja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście

Budynek posiada cztery wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony siedziby IASE (Instytut Automatyki Systemów Energetycznych), prowadzące na portiernię z całodobową ochroną. Do wejścia prowadzą dwa schody, brak jest podjazdu dla wózków. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach przeznaczone jest wejście od strony parkingu, znajdujące się w przejeździe zlokalizowanym między halami zdjęciowymi A (im. Zbyszka Cybulskiego) i B (im. Wojciecha Hasa).

Winda

W budynku znajdują się dwie windy. Winda osobowa, zlokalizowana w pobliżu portierni, prowadząca na piętra 1-3, jednak zbyt mała i nieprzystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Druga winda osobowo-towarowa zlokalizowana jest w północnej dobudówce do hali B i umożliwia wjazd tylko na pierwsze piętro budynku. Winda dostępna jest w asyście osób uprawnionych do korzystania z niej.

Toalety

Obecnie w pełni przystosowane toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się we wschodniej dobudówce hali B na parterze.

Dodatkowe informacje

Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest przestrzeń parteru/poziomu 0 oraz pomieszczenia na 1 piętrze (po skorzystaniu z windy towarowo-osobowej).

Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu do pomieszczeń, co osobie nieupoważnionej, nie posiadającej karty dostępu, uniemożliwia poruszanie się po budynku, z wyjątkiem holu głównego i korytarzy na pierwszym piętrze mieszczących biura najemców. W związku z tym nasz zespół zapewnia wsparcie w poruszaniu się po budynku.

Na parkingu nie ma miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking zabezpieczony jest szlabanem, otwieranym przez ochroniarza, po uprzednim kontakcie poprzez domofon.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, schodołazu i pochylni.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Skip to content