[cml_media_alt id='1720']Logo MKiDN_pl[/cml_media_alt]Projekt: „Remont i modernizacja elewacji budynku A CeTA wraz z przejazdem”

Płatne ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet „Infrastruktura kultury” zgodnie z umową z dnia 06.05.2013 nr 07785/13/FPK/DEK.

Celem ogólnym projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjału instytucji kultury, poprzez stworzenie podstaw do funkcjonowania unikalnego w skali światowej ośrodka, będącego centrum kultury audiowizualnej oraz innowacji w zakresie multimediów i komunikacji cyfrowej, a także edukacyjnym ośrodkiem badawczo-twórczym w dziedzinie multimediów. Realizacja inwestycji ma na celu poszerzenie i wzbogacenie oferty artystycznej zarówno regionu, jak i kraju, skierowanej zarówno dla społeczności, zarówno lokalnej, jak i gości z kraju oraz z zagranicy, oraz specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technologii multimedialnych.

Przedmiotem inwestycji jest remont i termomodernizacja elewacji budynku A CeTA. Zły stan techniczny budynku, który ucierpiał również w powodzi w 1997 roku, brak remontów od czasu powstania (za wyjątkiem wymiany dachu w 2011 r.), uniemożliwia jego prawidłowe użytkowanie, jednocześnie generując olbrzymie koszty związane z ogrzaniem istniejącej infrastruktury, jest też fatalną wizytówką wrocławskiej strefy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Nadrzędnym celem projektowanych prac jest przystosowanie obiektu do obecnie istniejących przepisów oraz poprawienie walorów estetycznych obiektu. Projektuje się termomodernizację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, w tym powiększenie otworów okiennych w poziomie parteru. Wykonanie elewacji metodą lekką mokrą tynkiem o podobnym grubym uziarnieniu jak w przybudówkach do Hali B. Przebudowie podlegają również istniejące schody z podestem z wyjść na elewacji północnej, z zadaszeniem ich szklanym systemowym (daszkiem). Proponuje się ich remont, poprzez ułożenie okładziny z kafli gresowych, zamocowanie barierek, a w przypadku schodów przy bramie wjazdowej dobudowanie drugiego biegu. Remont i termomodernizacja elewacji budynku A CeTA, ma umożliwić rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji w budynku A CeTA – remontu wewnętrznego budynku. Pozwoli na to m.in. modernizacja okien na parterze budynku A, dzięki czemu zwiększy się doświetlenie planowanych sal wykładowych do normy zgodnej z Ustawą Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Natychmiastowym efektem remontu i termomodernizacji elewacji oraz fundamentów będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, o co najmniej 30%. Ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie ilości zużytej energii, co również bezpośrednio przyczyni się do dostosowania obiektów CeTA do standardów europejskich m.in. w zakresie ochrony środowiska. Remont i termomodernizacja budynku A jest drugim etapem inwestycji. Pierwszy – wymiana dachu – zakończony został w 2011 roku. Trzeci etap – remont wnętrza budynku – będzie można rozpocząć po zakończeniu działań przewidzianych w niniejszym projekcie.

Docelowym efektem pełnego remontu budynku A będzie:

 • dostosowanie istniejącej infrastruktury do standardów europejskich oraz umożliwienie korzystania z niej osobom niepełnosprawnym,
 • zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego (w odniesieniu do strefy Hali Stulecia) i wykorzystywanie jego zasobów do budowania nowoczesnej infrastruktury kulturalnej,
 • sprzyjanie rozwojowi wszelkich form wyrazu artystycznego w obszarze kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem propagowania nowoczesnych technik produkcji obrazu i technologii XXI wieku,
 • wspieraniu procesów edukacyjnych i rozwojowo – badawczych mających na celu tworzenie unikatowych rozwiązań usprawniających proces twórczy artystów wykorzystujących najnowocześniejsze techniki cyfrowe,
 • umacnianie aktywności społeczeństwa w obszarze kultury oraz sprzyjanie rozwojowi talentów i uprawianiu sztuki jako metody wzmacniania kapitału społecznego,
 • wspieranie wszelkich działań na rzecz tożsamości lokalnej i regionalnej (w tym wielokulturowości) oraz możliwości zaistnienia w europejskim obiegu kultury,
 • promocja zasobów kultury,
 • zwiększenie innowacyjności przedsięwzięć realizowanych w obszarze ogólnokrajowym,
 • wzrost konkurencyjności polskiej kultury i nauki,
 • zwiększenie roli i wykorzystania technologii multimedialnych w rozwoju kulturalnym i gospodarczym kraju,
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej kultury i gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • tworzenie nowych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod cyfrowych,
 • możliwości kształcenia młodych twórców z zastosowaniem nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi komputerowych,
 • rozwój instytucji, a tym samym powiększenie przestrzeni kulturowej regionu i kraju. tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy w obszarze kultury.

Projekt pn. Remont i termomodernizacja elewacji budynku A CeTA” stworzony został na podstawie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest we Wrocławiu przy ulicy Wystawowej 1, na działce zarejestrowanej w ewidencji gruntów pod numerem 5, AM 16, obręb Zalesie. Planuje się remont i przebudowę elewacji Hali A z przybudówkami i przejazdem tak, aby w pełni umożliwić wykorzystanie istniejącego budynku teraz oraz po planowanej przebudowie jego wnętrza. Niezbędna jest wymiana bram na nowoczesne, przeszklone i segmentowe z drzwiami ewakuacyjnymi umieszczonymi obok. Proponuje się poszerzenie otworu do szerokości równej w świetle między filarami wewnątrz przejazdu oraz przebudowę posadzki i nawierzchni przed wejściem ze względu na istniejące dziś różnice w ich poziomach.

Wyremontowana i zmodernizowana zostanie powierzchnia elewacji ok. 1.200 m2:

 • fasada wschodnia (parter) = 281,96 mkw.
 • fasada zachodnia (parter) = 281,96 mkw.
 • fasada północna (parter) = 321,48 mkw.
 • fasada wschodnia (hala A+wentylatorownia) = 110,78 mkw.
 • fasada zachodnia (hala A+wentylatorownia) = 110,78 mkw.
 • fasada północna (hala A) = 79,17 mkw.

Planowane prace budowlane i remontowe:

 1. Prace rozbiórkowe:
  • demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, łącznie ze stalowymi dwuskrzydłowymi bramami przejazdu,
  • powiększenie otworów okiennych w poziomie parteru, rozbiórka dotyczyłaby części ścian pod parapetami, bez zmian w konstrukcji nadproży,
  • poszerzenie otworów bram w przejeździe. Istniejące nadproże oraz ściany w otworze zostaną wzmocnione kształtownikami stalowymi,
  • skucie warstw posadzki w przejeździe przy bramie, na szerokość nowo projektowanego otworu,
  • demontaż zadaszenia schodów w północno -zachodnim narożniku,
  • demontaż istniejących spustów rynnowych, oświetlenia zewnętrznego, piorunochronów.
 2. Prace budowlane:
  • docieplenie elewacji styropianem 12 cm, tynki metoda lekka mokra, z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych napraw, zszyć i  skuciem odspojonego tynku,
  • docieplenie styropianem twardym gr 8 cm i izolacja przeciwwodna murów fundamentowych,
  • montaż nowych okien PVC i drzwi zewnętrznych.  Górne okna na klatkach schodowych mają spełniać również funkcję ich oddymiania. Dwie różne nowe wysokości parapetów: +0,90 od posadzki lub +0,02 od wierzchu spocznika,
  • montaż nowych nadproży oraz wzmocnienia ścian w poszerzonym otworze bram,
  • montaż nowych bram segmentowych z napędem elektrycznym z drzwiami ewakuacyjnymi obok,
  • wykonaniem nowych posadzek w miejscu obniżenia istniejących,
  • przebudowa nawierzchni przed bramami, umożliwiająca bez progowe wejście (do 2 cm),
  • remont z dodaniem dodatkowego biegu do schodów przy bramie wjazdowej, ułożenie posadzki z kafli gresowych, montaż zagłębionych wycieraczek z odprowadzeniem wody. Montaż balustrad i pochwytów,
  • zadaszenie systemowe szklane nad dwoma wejściami na północnej elewacji, montaż rur spustowych, z ich odsunięciem od elewacji (miejsce na 12 cm styropianu + tynk), piorunochronów, oświetlenia zewnętrznego.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

 1. Ściana zewnętrzna – cegła kratówka – 38 kl. 100 na zaprawie cementowej 30+styropian 12 cm.
 2. Nadproże nad bramami: 2x[200 dł. 5,60 m ze wzmocnieniem muru z 2x[200.
 3. Obliczone współczynniki przenikania ciepła:
  • współczynnik przenikania ciepła przed ociepleniem U1 = 1  W/m2xK,
  • współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu Uo = 0,25  W/m2xK.

   

PLAN BUDOWY:


PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I DOCIEPLENIA BUDYNKU A CeTA WRAZ Z PRZEJAZDEM
2013.04.29_-_WFF_CeTA_-_PWPROJEKT_WYKONAWCZY_REMONTU_I_DOCIEPLENIA-m

Przebieg prac nad elewacją budynku A CeTA:

Wygląd elewacji przed inwestycją (30 czerwca 2013)

 

Docieplenie fundamentów w budynku A CeTA (sierpień 2013)

 

Powiększenie otworów okiennych i budowa schodów zewnętrznych (wrzesień 2013)

 

Wykonanie docieplenia styropianowego pod elewacją Hali A (wrzesień 2013)

 

Wymiana stolarki okiennej (październik 2013)

 

Nowe okna w budynku A (listopad 2013)

 

Montaż nowej bramy (listopad-grudzień 2013)

 

Inwestycja zakończona (17 grudnia 2013)

Skip to content