RPO listwa

Projekt: „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w CeTA dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu”. Projekt realizowany w ramach Działania nr 6.4 „Turystyka kulturowa”, Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”). Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.04.00-02-032/12-00 z dnia 09.10.2012 r. oraz ze środków MKiDN na podstawie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WD, rozdział 92101 paragraf (proszę wstawić znak paragrafu) 6209 znak DF-V.AD-311/1-10/12/6

Inwestycja jest jedną z najpilniejszych, gdyż wpływa na możliwość prowadzenia działalności statutowej Instytucji. Obecnie posiadana infrastruktura IT, to przestarzała sieć LAN typu Ethernet 100, przez co na znacznych odległościach pomiędzy głównym serwerem a komputerami użytkowników dochodzi do bardzo dużych strat pakietów danych i prędkości. W celu prawidłowego funkcjonowania CeTA konieczna była zatem całkowita modernizacja infrastruktury teleinformatyczno-sieciowej, wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji telefonicznej – montaż centrali IP (pracującej w oparciu o zbudowaną siec LAN) w budynkach CeTA. Stworzenie w CeTA szkieletowej sieci światłowodowej LAN, w oparciu o którą będziemy mogli prowadzić naszą działalność statutową, wymagającą łączy IT o bardzo dużej przepustowości i szybkości transferu zapewni możliwość przesyłu dowolnych plików i materiałów w czasie rzeczywistym na inne lokacje (np. połączenie studia filmowego z pracownią ASP przy Traugutta, Politechniką Wrocławską przy Wybrzeżu Wyspiańskiego itp.). Kolejną korzyścią przemawiającą za takim rozwiązaniem była możliwość zastosowania nowej sieci LAN dla potrzeb stworzenia, przy relatywnie niskich kosztach, sieci wewnętrznej telefonii IP współpracującej z zewnętrznymi centralami telefonicznymi posiadanymi przez większość na rynku usługodawców telefonii stacjonarnej. Planowana infrastruktura teleinformatyczna CeTA stanowi niezbędne wyposażenie i uzupełnienie dotychczas zgromadzonego przez WSTW sprzętu video w ramach studia filmowego. Zapotrzebowanie na infrastrukturę sprzętową określa niezbędne minimum dla optymalnego funkcjonowania planowanego ciągu technologicznego studia. Zgromadzony do tej pory sprzęt video wymaga stworzenia środowiska sieciowo-operacyjnego, dzięki któremu możliwe będzie zintegrowanie wszystkich urządzeń w jedną, zwartą całość, umożliwiającą rozpoczęcie działalności WSTW.

Dostrzegalne na co dzień zmiany technologiczne, wprowadzają nie tylko nowe urządzenia, czy maszyny, lecz stwarzają również możliwość zwiększenia konkurencyjności, poprzez nowe sposoby tworzenia, produkcji i rozpowszechniania nieskończenie licznych treści medialnych. Obecny stan funkcjonującego w Polsce „przemysłu obrazu” – z kinematografią, w której dominują przestarzałe rozwiązania technologiczne – powoduje, że jako pierwsi stajemy przed szansą dokonania fundamentalnych przemian opartych o zastosowanie nowoczesnych technologii, zmniejszających koszty produkcji przy jednoczesnym podniesieniu jakości technicznej i atrakcyjności realizowanych projektów. Z tego powodu po zbadaniu możliwości technicznych podjęto decyzję o stworzeniu w CeTA szkieletowej sieci światłowodowej LAN.

W oparciu o takie rozwiązanie będziemy mogli prowadzić naszą działalność wymagającą łączy IT o bardzo dużej przepustowości i szybkości transferu, który zapewni projektowi WSTW m.in. możliwość renderingu graficznego w czasie rzeczywistym, z możliwością natychmiastowego przesyłania wyników do odległych placówek dydaktycznych partnerujących przy projekcie WSTW. Rozwiązanie powyższych problemów realizuje cele stawiane przez RPO WD, Priorytet 6, Działanie 6.4.

Stan przed remontem

 

Stan po remoncie

 

Skip to content